Anonimowi Jedzenioholicy

Anonimowi Jedzenioholicy Szczecin

 

 

Oficjalna strona anonimowijedzenioholicy.org/

Anonimowi Jedzenioholicy są wspólnotą osób, które poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją zdrowieją z kompulsywnego objadania się.

Witamy wszystkich, którzy chcą zaprzestać jeść kompulsywnie.

Członkowie AJ nie płacą składek ani nie wnoszą opłat; finansujemy się poprzez własne dobrowolne datki, nie ubiegając się o dotacje z zewnątrz ani ich nie akceptując.

AJ nie jest związane z żadną publiczną ani prywatną instytucją, ruchem politycznym, ideologią ani doktryną religijną; nie zajmuje stanowiska wobec spraw spoza Wspólnoty.

Naszym celem jest powstrzymanie się od kompulsywnego jedzenia i kompulsywnych zachowań związanych z jedzeniem oraz niesienie posłania zdrowienia – poprzez program Dwunastu Kroków AJ – tym, którzy jeszcze cierpią.

 

Dwanaście Kroków to serce programu zdrowienia AJ. Kroki proponują nowy sposób życia, który umożliwia jedzenioholikowi funkcjonowanie bez nadmiernego jedzenia. Program Dwunastu Kroków powstał we wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Idee zawarte w Krokach odzwierciedlają praktyczne doświadczenie twórców i proponują stosowanie duchowych wskazówek, będących owocem wielowiekowej myśli filozoficznej. Największa wartość Kroków polega na tym, że są skuteczne. Dzięki nim jedzenioholicy oraz członkowie innych wspólnot dwunastokrokowych mogą prowadzić szczęśliwe, produktywne życie. Kroki stanowią podstawę, na której zbudowane zostało AJ.

Dwanaście Kroków Anonimowych Jedzenioholików
 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec jedzenia i że przestaliśmy kierować naszym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, ze Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Nadal prowadziliśmy obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym jedzenioholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.